Bài 6 trang 147 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon X thu được 6,72 lít CO2

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon X thu được 6,72 lít C02 (các thể tích khí đo ở đktc). X tác dụng với dung dịch AgN03 trong NH3 sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-CH = CH2

B. CH ≡ CH

C. CH3-C ≡ CH

D. CH2=CH-CH=CH


nX=2,2422,4=0,1 (mol);  nCO2=6,7222,4=0,3 (mol)Gọi công thức X: CnH2n-2 (n2)                      CnH2n-2  +3n-12 O2  nCO2 +(n-1) H2OTheo pthh:          1                                         ntheo đề bài          0,1                                    0,3=> 0,1n =0,3.1=>n=3=> CTPT : C3H4 

Đáp án C