Bài 2 trang 133 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm các cặp số thực x và y, biết :

a) 3x-2+2y+1i=x+1-y-5i ;

b) 1-2x-i3=5+1-3yi ;

c) 2x+y+2y-xi=x-2y+3+y+2x+1i.


a) 3x-2+2y+1i=x+1-y-5i3x-2=x+12y+1=-y+5x=32y=43.

b) 1-2x-i3=5+1-3yi1-2x=5-3=1-3yx=1-52y=1+33.

c) 2x+y+2y-xi=x-2y+3+y+2x+1i2x+y=x-2y+32y-x=y+2x+1x+3y=3-3x+y=1x=0y=1.