Bài 6 trang 134 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm z biết : 

a) z=1-i2 ; b) z=-2+i3 ;
c) z=5 ; d) z=7i.

 


a) z=1-i2 z=1+i2.

b) z=-2+i3z=-2-i3.

c) z=5=5+0iz=5-0i=5.

d) z=7i=0+7iz=0-7i=-7i.