Bài 4 trang 134 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Tính z với: 

a) z=-2+i3 ; 

b) z=2-3i ;

c) z=-5 ;

d) z=i3.


a) z=-22+32=7.

b) z=22+-32=11.

c) z=-5z=-5=5.

d) z=i3z=02+32=3.