Bài 3 trang 115 - sgk vật lý 12

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn câu đúng: Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn là;

A. Nhà sàn.

B. Nhà lá.

C. Nhà gạch

D. Nhà bêtông.


Đáp án : D