Bài 6 trang 115 - sgk vật lý 12

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m, 31m, 41m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là  3. 108m/s.


Áp dụng công thức : f = c/λ với c = 3. 108 m/s

Với λ  = 25m thì f = 12.106 Hz = 12 MHz

Với λ  = 31m thì f = 9,68.106 Hz = 9,68 MHz

Với λ  = 41m thì f = 7,32.106 Hz = 7,32 MHz