Bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11. Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankadien X thu được 1,12 lít CO2(đktc)...

Trung bình: 4,64
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankađien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).

a) Tìm công thức phân tử của X

b) Tìm công thức cấu tạo có thể có của X.


CnH2n-2+3n-12O2nCO2 + (n-1) H2O     a (mol)                            anTa : mankanđien = a(14n-2)=0,68nCO2=an= 1,1222,4=0,05mola=0,01n=5X  CTPT  C5H8. Công thức cấu tạo của ankađien X :CH2=CH-CH2-CH=CH2CH2=CH-CH=CH-CH3CH2=C=CH-CH2-CH3CH3-CH=C=CH-CH3CH2=C-CH=CH2            CH3