Bài 2 trang 135 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học ( ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

Trung bình: 4,73
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Viết các phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

a)      isopren tác dụng với hiđro ( xúc tác Ni)

b)      isopren tác dụng với brom (trong CCl4)

Các chất được lấy theo tỉ lệ số mol 1:1. tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1,4.

c)       trùng hợp insopren theo kiểu 1,4


a) CH2=C -CH=CH2  + H2 Ni, to CH3-C  =CH-CH3                   CH3                                                       CH3

b) CH2=C -CH=CH2  + Br2 CCl4 CH2Br-C  =CH-CH2Br                   CH3                                                               CH3

c) nCH2=C -CH=CH2   xt,p, to (CH2-C  =CH-CH2)n                     CH3                                                  CH3