Bài 5 trang 136 SGK Hóa học 11. Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 265
Bạn đánh giá: Chưa

Hợp chất nào dưới đây cộng hơp với H2 tạo thành isopentan?


CH2=C  -CH=CH2 +2H2 xt,t° CH2=C  H-CH2-CH3             CH3                                                      CH3

Đáp án B