Bài 3 Trang 65 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu tính chất của phong trào văn hóa Phục Hưng?

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu tính chất của phong trào văn hóa Phục Hưng?


* Phong trào văn hóa Phục Hưng mang tính chất của một phong trào tư sản. Bởi vì nó có những biểu hiện như sau:

- Lãnh đạo: do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo.

- Kẻ thù: chống giáo hội và chống chế độ phong kiến.

- Mục tiêu:

  • Lên án giáo hội Kitô và tấn công vào trật tự XHPK
  • VHPH là khôi phục, phát huy giá trị, tinh hoa VH cổ đại HiLạp-Rôma
  • Đấu tranh xây dựng một nền VH mới
  • Một cuộc sống tiến bộ, coi trọng tự do cá nhân và tiến bộ kĩ thuật.
  • Đề cao tinh thần dân tộc.

Kết quả:

  • Lên án giáo hội Kitô và tấn công vào trật tự XHPK
  • Đề cao giá trị con người, xây dựng TG quan tiến bộ
  • Là cuộc đấu tranh công khai trên lĩnh vực tư tưởng, VH, củă giai cấp TS chống hệ tư tưởng PK lỗi thời
  • Mở đường cho sự phát triển cao của VH con người, làm phong phú thêm kho tàng văn hoá của nhân loại.