Bài 4 Trang 65 SGK Lịch sử 10. Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo


Đặc điểm:

  • Chủ trương không có ý định  thủ tiêu tôn giáo, mà chỉ dùng biện phá ôn hòa để tiến hành cải cách.
  • Đòi bãi bỏ các thủ tục và nghi lễ phiền toái.
  • Được nhân dân ở châu Au ủng hộ đông đảo
  • Phản ánh tính chất tư sản rõ nét.

Ý nghĩa:

  • Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên  trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến đã suy tàn.
  • Cổ vũ và mở đường cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.