Bài 5 trang 162 SGK Sinh học 11. Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:

A - lóng
B - thân rễ
C - đỉnh sinh trưởng
D - rễ phụ


Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng thân rễ.

Đáp án: B