Bài 3 trang 162 SGK Sinh học 11. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Trung bình: 4,60
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.


- Các kiểu sinh sản vô tính:

+ Sinh sản bằng bào tử: Cá thể con được hình thành từ tế bào đã được biệt hoá của cơ thể mẹ gọi là bào tử. Bào tử được hình thành trong túi bào tử của cây trưởng thành (thể bào tử).

+ Sinh sản sinh dưỡng: Cơ thể con có thể phát triển từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ như thân củ, rễ,lá…