Bài 6 trang 101 SGK Hoá học 12. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl...

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 349
Bạn đánh giá: Chưa

Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?       

A. 54,5 gam; B. 55,5 gam;

C. 56,5 gam;

D. 57,5 gam.

Cách 1: Cách giải truyền thống

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

x                 →                  x    (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y                →                y     (mol)

Gọi số mol của Mg và Fe lần lượt là x và y mol

nH2 = 1: 2 = 0,5 (mol)

Ta có:

m hỗn hợp=24x+56y=20nH2=x+y=0,5x=y=0,25mol

⇒ mmuối = mMgCl2 + mFeCl2= 95.0,25 + 127.0,25 =55,5 (g)

⇒ Đáp án B

Cách 2: Phương pháp giải nhanh

nH+ = 2nH2 = 2.0,5 = 1 (mol)

⇒ nCl- = nH+ = 1 (mol)

mmuối = m kim loại + mCl­-= 20 + 1.35,5 = 55,5 (g)

Đáp án B