Bài 8 trang 101 SGK Hoá học 12. Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n...

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n tác dụng với 0,15 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc. Kimloại M là 

A. Fe.

B. Al.

C. Ca.

D. Mg.

Cách 1: Phương pháp truyền thống

Chất rắn thu được sau phản ứng + HCl dư thấy có khí thoát ra ⇒ Kim loại M còn dư sau phản ứng với O2

4M + nO2 → 2M2On  

0,6n←0,15 (mol)

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

M + nHCl → MCln + n2H2   

1,2n                      13,4422,4 = 0,6 (mol)

Ta có: nM = 0,6n+1,2n=1,8n(mol)

⇒ M = 16,21,8n=9n 

 Biện luận:

n = 1 ⇒ M = 9 (loại).

n = 2 ⇒ M = 18 (loại).

n = 3 ⇒ M = 27 (Al)

Đáp án B

Cách 2: Phương pháp giải nhanh: bảo toàn e

M                  Mn+ +nexmol                            nxmolO2          +4e2O2-0,15mol   0,6mol2H+        +2e         H2              1,2mol        13,4422,4=0,6molTừ định luật bảo toàn e ta  ne nhường=ne nhậnnx=1,2+ 0,6=1,8molx=1,8n

⇒M=9n.Biện luận tương tự cách trên

n=3⇒M=27. M là Al

Đáp án B