Bài 1 trang 100 SGK Hoá học 12. Có 4 ion...

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là

A. Fe3+.

B. Fe2+ C. Al3+ D. Ca2+.

Fe( Z =26) → Fe3+  + 3e

[Ar]3d64s2        [Ar]3d5: [Ne]3s23p63d5: 13e lớp ngoài cùng

Fe ( Z = 26)  → Fe2+  + 2e

[Ar]3d64s2         [Ar]3d6:[Ne]3s23p63d6: 14e lớp ngoài cùng

Al3+: 1s22s22p6: 8e lớp ngoài cùng

Ca2+: 1s22s22p63s23p6: 8e lớp ngoài cùng

⇒ Fe2+ có nhiều electron lớp ngoài cùng nhất

Đáp án B