Bài 7 trang 101 SGK Hoá học 12. Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II...

Trung bình: 4,57
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở dktc. Kim loại M là 

A. Mg. B. Ca. C. Zn. D. Be.

Gọi kim loại hóa trị II là A

Gọi hóa trị của Fe và kim loại A lần lượt là x, y (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x                →                x     (mol)

A + 2HCl →  ACl2  +  H2

y                 →               y   (mol)

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình

m hỗn hợp=56x +Ay=0,5 (1)nH2=x+y=0,05 (2) Từ 2x=0,05-y thay vào(1) ta được: 56(0,05-y) + Ay=0,52,8-56y+Ay=0,5 y=2,356-A Từ (2)0<y<0,05 0<2,356-A<0,0556-A>46A<10

Trong tất cả các kim loại chỉ có Be = 9 thỏa mãn phân tử khối < 10

Đáp án B