Bài 4 trang 100 SGK Hoá học 12. Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau:...

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học.


Ni có thể phản ứng với các dung dịch muối: CuSO4, Pb(NO3)2, AgNO3. Vì tính khử của Ni lớn hơn Cu, Pb, Ag nên đẩy được chúng ra khỏi muối.

Dãy điện hóa của kim loại

PTHH:

Ni + CuSO4 → NiSO4 + Cu↓

Ni + Pb(NO3)2 → Ni(NO3)2 + Pb↓

Ni + 2AgNO3     →  Ni(NO3)2 + 2Ag↓