Bài 9 trang 101 SGK Hoá học 12. Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag...

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được các kim loại

A. Mg, Ba, Ag.

B. Mg, Ba, Al.

C. Mg, Ba, Al, Fe.

D. Mg, Ba, Al, Fe, Ag.


Thuốc thử \ Chất thử
Mg Ba Al Fe Ag
dd H2SO4 loãng Khí H2 thoát ra

Khí H2 thoát ra

Có trắng BaSOxuất hiện

Khí H2 thoát ra

Khí H2 thoát ra

dd thu được có màu xanh nhạt

Không hiện tượng
Ba +H2SO4, lọc kết tủa thu được dung dịch Ba(OH)2 cho phản ứng với 2 kim loại còn lại Không hiện tượng \\\\ Có khí H2 thoát ra \\\\ \\\\

PTHH:

Mg + H2SO4 → MgSO­4 + H2

Ba + H2SO4 → BaSO­4↓ + H2

Fe + H2SO4 → FeSO­4 + H2

                        (màu xanh nhạt)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H

2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 2H2

Chú ý:\\\\: đã nhận biết

ĐÁP ÁN D