Bài 6 trang 102 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo có thể ...

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 84
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.


Viết CTCT ứng với CTPT:

  CTCT
C2H6O: CH3-CH2-OH;      CH3 - O -CH3
C3H6O:

CH3-CH2-CHO;     CH2 = CH -CH2-OH;  CH2 = CH - O - CH3

C4H10: CH3-CH2-CH2-CH3;       CH3-CH-CH3            CH3