Bài 8 trang 102 SGK Hóa học 11. Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol...

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.


nH2 = 1,1222,4 = 0,05 (mol)

a) 2C2H5OH  + 2Na → 2C2H5ONa  + H2↑     (1)

   2CH3-CH2-СН2-ОН + 2Na → 2CH3-CH2-СН2-ONa + H2↑     (2)

b) Gọi số mol của etanol là x của propan-1-ol là y (mol)

Ta có:

mhh = 46x + 60y = 5,3 (g)nH2 = x2 + y2 = 0,05 (mol)  x = y = 0,05 (mol)

Phần trăm khối lượng mỗi chất ban đầu là:

%C2H5OH =mC2H5OHmhh.100%= 0,05 . 465,3 .100% = 43,4%

%C3H7OH = 100% - 43,3% = 56,6%