Bài 4 trang 101 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. CH4 B. C2H4
C. C6H6 D. CH3COOH

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. CH3COOH

Đáp án A