Bài 5 trang 101 SGK Hóa học 11. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 402
Bạn đánh giá: Chưa

Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau?

a) CH3-CH=CH-CH3

b) CH2=CH-CH2-CH3

c) CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

d) CH2=CH-CH3

e) CH3-CH=CH-CH2-CH3

g) CH2=CH-CH-CH3                     CH3

i) CH3-CH2-CH-CH3                     CH3

h)CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3


 Các chất đồng đẳng của nhau là:

+ a; d; e (là các anken)

+ a; d;g

+ b;d;e

+ b; d; g

+ c; h và h; i (là các ankan)

- Các chất đồng phân của nhau là:

+ a; b vì đều có CTPT C4H8

+ e; g vì đều có CTPT C5H10

+ c ; i vì đều có CTPT C5H12