Bài 7 trang 102 SGK Hóa học 11. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?

C  H2-C  H2H        OH (I)          HCl-C    -  H        Cl (II)         H    HH-C    -C    -H        H    OH (III)
        H    HH-C    -C    -H       OH  H (IV)          HCl-C    -Cl         H (V)  

Các công thức (I), (III) và (IV) đều là CTCT ứng với CTPT C2H6O.           

Các công thức (II) và (V) đều là CTCT ứng với CTPT CH2Cl2.