Bài 6 trang 107 sgk vật lý 12

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Sự biến thiên của dòng điện i trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?

A. i cùng pha với q

B. i ngược pha với q

C. i sớm pha so π/2 với q

D. i  trễ pha so π/2  với q


Đáp án C