Bài 3 trang 107 sgk vật lý 12

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao động riêng của mạch dao động?


- Công thức tính chu kì dao động riêng: T = 2πLC

- Công thức tính tần số dao động riêng: f = 12πLC