Bài 8 trang 107 sgk vật lý 12

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong  mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.


L = 3mH = 3.10-3 H; C = 120pF = 120.10-12F

Chu kì T = 2πLC ≈  3,77.10-6 s

Tần số:  f = 1/T ≈  0,265.10Hz = 0,265MHz