Bài 1 trang 107 sgk vật lý 12

Trung bình: 4,86
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Mạch dao động là gì?


Mạch dao động là một mạch kín bao gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung là C mắc nối tiếp.