Bài 7 trang 107 sgk vật lý 12

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng.

B .Giảm.

C. Không đổi.

D. Không đủ cơ sở để trả lời .


Đáp án A