Bài 6 trang 70 SGK Sinh học 10. Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 156
Bạn đánh giá: Chưa

Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu?

Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì?

Tại sao người ta lại gọi con đường  C3 là chu trình?


+ Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp.

  + Sản phẩm cố định đầu tiên của chu trình C3 là một hợp chất có ba cacbon (do đó chu trình này có tên là chu trình C3).

  + Người ta gọi con đường C3 là chu trình vì ở con đường này, chất kết hợp với CO2 đầu tiên là RiDP (một phân tử hữu cơ có 5C) lại được tái tạo trong giai đoạn sau để con đường tiếp tục quay vòng.