Bài 5 trang 70 SGK Sinh học 10. Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 128
Bạn đánh giá: Chưa

Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?


+ Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở màng talacoit của lục lạp.

+ Pha sáng tạo ra ATP và NADPH để cung cấp cho pha tối.