Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Xác định các giá trị của tham số m để hàm số y=x2+mx+1x+m đạt cực đại tại x=2.


  • Tập xác định: D=\-m
  • y'=x2+2mx+m2-1(x+m)2=0x1=-m-1 hoc x2=-m+1
  • Bảng biến thiên: Ta có -m-1=x1<-m<x2=-m+1
    Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12
    Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12
  • Để hàm số đạt cực đại tại x=2 ta có x1=-m-1=2m=-3.