Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều SGK Vật Lý lớp 10

I. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn cảu hai lực ấy.

              F = F1 + F2;                         F1F2 = d2d1(chia trong)

II. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song

Ba lực đó phải có giá đồng phẳng.

Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài.

Hợp lực của hai lực ở ngoài phải câ bằng với lực ở trong.