Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ SGK Vật Lý lớp 10

I. Quá trình đẳng tích:

Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.

II. Định luật Sác - lơ

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Ta có: PT = const

III. Đường đẳng tích:

- Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đẳng tích.

- Trong hệ tọa độ (p, T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.