Bài 4: Sự rơi tự do

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 4: Sự rơi tự do SGK Vật Lý lớp 10

I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do:

   1. Sự rơi của các vật trong không khí: Trong không khí không phải bao giờ vật nặng cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

   2. Sự rơi của các vật trong chân không (Sự rơi tự do): Sự rơi tự do là sự rơi dưới tác dụng của trọng lực.

II. Nguyên cứu sự rơi tự do của các vật:
   1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do:
       Chuyển động rơi tự do:

  •   Có phương thẳng đứng.
  •   Có chiều từ trên xuống dưới.
  •   Là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
  •   Không vận tốc đầu, có công thức tính vận tốc là v = gt (với g là gia tốc rơi tự do) và công thức tính đường đi là s = 12gt2 (với s là đường đi và t là thời gian rơi.

   2. Gia tốc rơi tự do:

       Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g, nếu không đòi hỏi độ chính xác cao, ta có thể lấy g = 9,8 m/s2 hoặc g ≈ 10 m/s2.