Câu 1 trang 44 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy giải thích quan điểm: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.


Thực tiễn là cơ sở của nhận thức vì:

- Mọi quá trình nhận thức và tri thức (sự hiểu biết) của con người có được dù trực tiếp hay gián tiếp đều bắt nguồn, nảy sinh từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.

- Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện các giác quan của con người. Nhờ đó, khả năng nhận thức của con người ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về sự vật, hiện tượng.

- Vì vậy ta khẳng định: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.