câu 2 trang 44 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 58
Bạn đánh giá: Chưa

Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội?


-  Các nguyên lí giáo dục: "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội"  là yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên cơ sở thực tiễn.. Bởi vì thực tiễn có vai trò rất quan trọng đối với nhận thức ( thực tiễn là cơ sở của nhận thức, là động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lí.  Do vậy có thực tiễn, dựa trên thực tiễn mới có khả năng đáp ứng được nhu cầu của người học, của xã hội.

- Việc học (lí thuyết) cần đi đôi với thực hành, giáo dục (lí luận) kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường (mô hình xã hội thu nhỏ) cần gắn và đặt trong mối quan hệ cộng đồng, xã hội. 

+ Học đi đôi với hành:nhờ có thực tiễn, con người mới có những tri thức mới để tiếp tục học tập, đồng thời kiểm nghiệm được tính đúng sai và giá trị đích thực của tri thức đã tiếp nhận được.

+ Áp dụng lí luận, lí thuyết vào thực tiễn để lí thuyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong nhận thức, chứ không chỉ là lý thuyết suông.

 + Cũng thông qua hoạt động thực hành, thực tế, lao động sản xuất (tác động vào thực tiễn) giúp kiểm nghiệm được tính đúng sai và giá trị đích thực của tri thức.