Câu 2 trang 107 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.


 Có hai kiểu :

+ Kiểu rôto lồng sóc

+Kiểu roto dây quấn.