Câu hỏi thảo luận số 1 trang 78, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 18.1, nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 – 2005.

Bảng 18.1. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, (giai đoạn 1990 - 2005.)

Năm strong>Số dân thành thị (triệu người) Tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước (%)
1990 12,9 19,5
1995 14,9 20,8
2000 18,8 24,2
2005 22,3 26,9

- Nhìn chung số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều có sự thay đổi tích cực theo hướng tăng lên trong giai đoạn 1990 – 2005.

+ Số dân thành thị tăng lên nhanh và liên tục từ 12,9 triệu người (1990) lên 22,3 triệu người (2005).

+ Tỉ lệ dân thành thị cũng tăng lên khá nhanh và liên tục từ 19,5% (1990) lên 26,9% (2005), nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực.