Câu 3 trang 79, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,59
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Vẽ biểu đồ (kết hợp cột kết hợp đường) thể hiện hiện quá trình đô thị hóa đô thị hóa ở nước ta theo bảng số liệu ở bảng 18.1.

Bảng 18.1. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, (giai đoạn 1990 - 2005).

Năm Số dân thành thị (triệu người) Tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước (%)
1990 12,9 19,5
1995 14,9 20,8
2000 18,8 24,2
2005 22,3 26,9

* Vẽ biểu đồ: Cột kết hợp đường.

Câu 3 trang 79, SGK Địa lí 12.
Câu 3 trang 79, SGK Địa lí 12.