Câu hỏi thảo luận số 1 trang 8, SGK Địa lí 11

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 49
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – năm 2004.

BẢNG 1.2. CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CẢU CÁC NHÓM NƯỚC - NĂM 2004 (ĐƠN VỊ: %)

Nhóm nước                                                  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế
            Khu vực I                  Khu vực I                Khu vực I
Phát triển                  2,0                     27,0                     71,0
Đang phát triển                 25,0                     32,0                     43,0

Năm 2004, nhìn chung cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nhóm nước phát triển và đang phát triển có sự khác biệt rất lớn.

- Nhóm nước phát triển: cơ cấu GDP có sự phân hóa rất lớn

+ GDP tập trung cao nhất ở khu vực III (chiếm 71% tổng GDP).

+  Tiếp đến là khu vực II ( chiếm 27% tổng GDP).

+ Khu vực I nhỏ nhất chỉ chiếm 2% trong cơ cấu GDP.

- Nhóm nước đang phát triển: tỉ trọng GDP chênh lệch nhau không quá lớn giữa các khu vực kinh tế.

+ Khu vực III chiếm tỉ trọng cao nhất nhưng vẫn thấp (chiếm 43%), tiếp đến là khu vực II (chiếm 32%).

+ Khu vực I chiếm tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu (chiếm 25%), tuy nhiên vẫn còn cao.