Câu hỏi thảo luận số 2, trang 8 SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – năm

BẢNG 1.3. CHỈ SỐ HDI CỦA THẾ GIỚI VÀ CÁC NHÓM NƯỚC

Năm              2000                      2002                        2004    
Nhóm nước phát triển             0,814              0,831                 0,855
Nhóm nước đang phát triển             0,654              0,663                 0,694
Thế giới             0,722              0,729                 0,741

Qua bảng số liệu ta thấy, nhóm nước phát triển có tuổi thọ và chỉ số HDI lớn hơn các nước đang phát triển.

- Về tuổi thọ trung bình:

+ Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao (72 tuổi) -> cơ cấu dân số già.

+ Các nước đang phát triển tuổi thọ trung bình thấp: 65 tuổi (dưới mức cả nước 67 tuổi) -> cơ cấu dân số trẻ.

- Về chỉ số HDI:

+ Nhóm nước phát triển có chỉ số HDI cao hơn của thế giới (năm 2003 là 0.855)

+ Nhóm nước đang phát triển có chỉ số HDI thấp hơn mứcTB thế giới, dưới 0.65 (năm 2003 là 0.694).