Câu 2 trang 9, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.


- Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

+ Xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao (công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới, với hàm lượng tri thức cao).

+ Có bốn công nghệ trụ cột tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.

- Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

+ Làm xuất hiện nhiều ngành mới có hàm lượng kĩ thuật cao như sản xuất phần mềm, công nghệ gen và các ngành dịch vụ nhiều kiến thức như bảo hiểm, viễn thông.

+ Tạo ra những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ theo hướng tăng tỉ trọng dịch vụ, giảm tỉ trọng công nghiêp và nông nghiệp.

+ Tác động ngày càng sâu sắc, làm cho nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.