Câu hỏi thảo luận số 3 trang 191, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo đã nêu ở trên (Cái Bầu, Cát bà, Lý Sơn, Phú Quốc, Phú Quý, QĐ Cô Tô, QĐ Vân Đồn, QĐ Cát Bà, QĐ Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo, Nam Du, Thổ Chu...).


* Hướng dẫn: Học sinh sử dụng Atlat Địa lí trang 4 và 5 để xác đinh các đảo và quần đảo.

Câu hỏi thảo luận số 3 trang 191, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận số 3 trang 191, SGK Địa lí 12.

Hướng dẫn trả lời:

- Các đảo (Cái Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc) và quần đảo (Vân Đồn, Cô Tô, Cát Bà, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, quần đảo Côn Đảo (còn gọi là quần đảo Côn Sơn), quần đảo Nam Du, quần đảo Thổ Chu,...).

- Học sinh xác định các đảo và quần đảo trên bản đồ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam.