Câu hỏi thảo luận trang 137, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,78
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

Câu hỏi thảo luận trang 137, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận trang 137, SGK Địa lí 12.

Nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

– Thu hút được sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế (khu vực nhà nước, khu vực ngoài nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài).

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ngày của xã hôi tăng nhanh.

– Có sự chuyển biến tích cực theo nền kinh tế thị trường:

+ Khu vực nhà nước giảm từ 22,6% (năm 1995) xuống 12,9% (năm 2005)

+ Khu vực ngoài nhà nướctăng từ 76,9% (năm 1995) lên 83,3% (năm 2005) và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 0,5% (năm 1995) lên 3,8% (năm 2005).

- Khu vực ngoài nhà nước có tỉ trọng lớn nhất, năm 2005 chiếm 83,3%.