Câu 1 trang 143, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,61
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta(Đơn vị: %)

Nhóm hàng 1995 1999 2000 2001 2005
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản 25,3 31,3 47,2 34,9 36,1
Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 28,5 36,8 33,8 35,7 41,0
Hồng nông, lâm, thủy sản 46,2 31,9 29,0 29,4 22,9

Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét?


Vẽ biểu đồ:

Câu 1 trang 143, SGK Địa lí 12
Câu 1 trang 143, SGK Địa lí 12

Nhận xét:                               

- Năm 2005: Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng có sự chênh lệch: chiếm tỉ trọng cao nhất là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (41,0%), tiếp đến là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản (36,1%) và thấp nhất là hàng nông, lâm, thủy sản (22,9%).

- Từ năm 1995 đến năm 2005, cơ cấu giá trị xuât khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta có sự thay đổi theo hướng:

+ Tăng tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, từ 25,3% năm 1995 lên 36,1% năm 2005 (tăng 10,8%).

+ Tăng nhanh tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, từ 28,5% năm 1995 lên 41,0% năm 2005 (tăng 12,5%).

+ Giảm tỉ trọng hàng nông, lâm, thủy sản, từ 46,2% năm 1995 xuống còn 22,9% năm 2005 (giảm 23,3%).