Câu hỏi thảo luận trang 138, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 31.2, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.

Câu hỏi thảo luận trang 138, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận trang 138, SGK Địa lí 12.

* Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.

- Nhìn chung cơ cấu xuất – nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005 có sự thay đổi theo hướng tích cực.

- Trước năm 1992, nước ta là nước nhập siêu, giá trị nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu.

- Năm 1992, cán cân xuất nhập khẩu của nước ta ở thế cân bằng. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta là nước xuất siêu.

- Từ năm 1993 đến 2005, nước ta tiếp tục nhập siêu, tuy nhiên bản chất nhập siêu ở giai đoạn này khác biết so với trước năm 1992.

+ Tỉ trọng xuất khẩu nhìn chung tăng nhẹ từ 46,6% lên 46,9% nhưng còn chưa ổn định.

+ Tỉ trọng nhập khẩu giảm nhẹ (từ 54,3% xuống 53,1%)

⟹ Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu nước ta không có sự thay đổi lớn.