Câu hỏi thảo luận số 1 trang 139, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005.

Câu hỏi thảo luận số 1 trang 139, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận số 1 trang 139, SGK Địa lí 12.

Nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005.

* Nhận xét:

Giá trị xuất khẩu tăng nhanh và liên tục từ 2,4 tỉ USD (1990) lên 32,4 tỉ USD (2005), gấp 13,5 lần.

- Có 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn từ 1990 - 1998: giá trị xuất khẩu tăng chậm từ 2,4 tỉ USD lên 9,4 tỉ USD. Trong vòng 8 năm tăng 6,6 tỉ USD.
+ Giai đoạn 1998 - 2005: giá trị xuất khẩu tăng nhanh từ 9,4 tỉ USD lên 32,4 tỉ USD. Trong vòng 7 năm tăng 23 tỉ USD.

* Giải thích:

- Thị trường mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.

- Nước ta đã tập trung đầu tư phát triển các ngành có thế mạnh về nguồn nguyên liệu và lao động như: công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, khoáng sản, hàng nông – lâm – thủy sản.

- Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí: phát triển nền kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng XHCN; mở rộng phân quyền cho các ngành và các địa phương.

- Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập nền kinh tế, đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia trong khu vực, thế giới. VN là thành viên thứ 150 của WTO.