Bài 1 trang 107 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?...

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 328
Bạn đánh giá: Chưa

 Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

a) CH2O ; b)C2H5Br; c) CH2O2 ;
d) C6H5Br; e) C6H6 ; g) CH3COOH.

Hiđrocacbon: C6H6 

Các chất là dẫn xuất của hiđrocacbon : CH2O, C2H5Br, CH2O2, C6H5Br, CH3COOH.