Bài 5 trang 107 SGK Hóa học 11. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic ...

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O.


CTCT của C3H8O:  CH3-CH2-CH2-OH ;              CH3 -CH(CH3)-OH.

CTCT của C4H10O: CH3-CH2-CH2-CH2-OH ;      CH3-CHOH-CH2-CH3 ;

                               CH3 -CH(CH3)-CH2 - ОН ;     CH3 -C(CH3)2OH.